شرايط و ضوابط

1. قيمت قطعات بروز هست و با توجه به نوسان بازار تغيير ميکند

2.خريد از سايت بصورت کلي و نقدي مي باشد ( به غير از حسابهاي قراردادي )

3. ارسال طبق قرارداد انجام مي شود