شيوه ارسال محصولات

1. ارسال براي همکاران گرامي بشرط خريد بالاي 3 ميليون تومان در هر فاکتور رايگان مي باشد

2. ارسال براي عزيزان خارج از شهر مشهد بشرط خريد بالاي 3 ميليون تومان فقط تا باربري رايگان مي باشد

3. ارسال براي عزيزاني که زير سقف 3 ميليون تومان در فاکتورشان خريد کرده اند با هزينه خود ايشان انجام ميشود